NYHENDE

Søknadsfristen for Statens utstillingsstipend er 1. september.

Sjå: Kunstsentrene.no/statens-utstillingsstipend for informasjon, retningsliner og søknadsskjema. (3 dokument nedst på sida).

NB: Søknadane må lagrast i PDF format og sendast digitalt på e-post til: sfkm@misf.no

Om spørsmål, ta kontakt på sfkm@misf.no eller 97421565.

Stipendet på 100.000,- er tildelt frå Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Formålet er å stimulere til kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i fylket. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke. Søknaden skal sendast digitalt som PDF og innehalde ein prosjektomtale, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

If so, this brochure of all the museums in the county might come in handy. Here you will find both inspiration and information about all the museums from north to south and east to west. Five museums convey art and art history, whereas eight of them convey cultural history from near and distant past. In other words: there is much to see and experience in the entire county!

Take a look at the brochure here...